ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต   รู้ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์  บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล


๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เทียบเคียงมาตรฐานสากล และบูรณาการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตกับวิถีไทยอย่างยั่งยืน                
๓. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีทักษะจัดการเรียนรู้ที่เป็นครูมืออาชีพ
๕. พัฒนากระบวนการและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการบริหารจัดการระบบคุณภาพ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิตได้
๓. ผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๔. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เป็นครูมืออาชีพ
๕. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการระบบคุณภาพ


กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไปใช้ในระบบ การบริการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา บริหารจัดการระบบคุณภาพ


นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th