ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

มีมาตฐานสากล ฝึกฝนวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี


๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น               
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. พัฒนา สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานความเป็นไทย
๒. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ และการจัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต


. พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑
๒.
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
๕. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา


นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th