ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางประภาพร แขหินตั้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 


นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์นางสาวประไพ ประดับคำ

 นายบัญชา ชุมหิรัญ

นางสาวรัตนาภรณ์ ชูจิตร

นางสาวรถจนาวัลย์ ภักดีณรงค์

นายนพพร โพสุวัน

นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝน

นางสาวปภาวรินทร์ ปฏิบัติ

 


นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th