ตารางเรียนห้อง ม.6/2
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ว30245
ครูเศรษฐพงษ์
ส33101
ครูอนุ
ง33101
ครูมานะ
ง33101
ครูมานะ
อังคาร
ว30245
ครูเศรษฐพงษ์
ง33101
ครูมานะ
พุธ
ส33101
ครูอนุ
พฤหัสบดี
ว30245
ครูเศรษฐพงษ์
อ30205
ครูรุ่งนภา
ศุกร์
ศ33101
ครูทรงพล