ตารางเรียนห้อง ม.5/2
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ก32903
ครูสิริสมัย
พ32101
ครูเกรียงเดช
อังคาร
ส32101
ครูอนุ
พ30203
ครูเกรียงเดช
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
พุธ
ง32101
ครูวนิดา
ง32101
ครูวนิดา
ศ32101
ครูจรินทร
ก32903
ครูสิริสมัย
พฤหัสบดี
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
ส32101
ครูอนุ
ท32101
ครูสมพร
ศุกร์
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
ท32101
ครูสมพร