ตารางเรียนห้อง ม.5/1
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
อังคาร
ท32101
ครูสมพร
พ30203
ครูเกรียงเดช
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
พุธ
ท32101
ครูสมพร
ศ32101
ครูจรินทร
ส32101
ครูอนุ
พฤหัสบดี
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
ง32101
ครูวนิดา
ง32101
ครูวนิดา
ศุกร์
ว30243
ครูเศรษฐพงษ์
ส32101
ครูอนุ
ก32903
ครูสิริสมัย
พ32101
ครูเกรียงเดช