ตารางเรียนห้อง ม.4/2
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
อ31101
ครูรุ่งนภา
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
อังคาร
ท31101
ครูวัชรี
พุธ
อ31101
ครูรุ่งนภา
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
ศ31101
ครูวิษณุ
พฤหัสบดี
ท31101
ครูวัชรี
ค31101
ครูรุ่งณภา
พ30201
ครูวัชรพล
ค31101
ครูรุ่งณภา
ศุกร์
ค31101
ครูรุ่งณภา
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
พ31101
ครูวัชรพล