ตารางเรียนห้อง ม.4/1
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ค31101
ครูรุ่งณภา
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
ท31101
ครูวัชรี
อังคาร
พุธ
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
อ31101
ครูรุ่งนภา
ศ31101
ครูวิษณุ
ค31101
ครูรุ่งณภา
พฤหัสบดี
ค31101
ครูรุ่งณภา
อ31101
ครูรุ่งนภา
ท31101
ครูวัชรี
พ30201
ครูวัชรพล
ศุกร์
ว30241
ครูเศรษฐพงษ์
พ31101
ครูวัชรพล