ตารางเรียนห้อง ม.3/4
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ก23905
ครูสิริสมัย
ท23101
ครูสมพร
ศ20215
ครูสุชาติ
อังคาร
ศ20211
ครูอรรถพล
ศ20211
ครูอรรถพล
ศ20211
ครูอรรถพล
พุธ
ศ23101
ครูจรินทร
ท23101
ครูสมพร
พฤหัสบดี
ส23165
ครูโชคชัย
ว23181
ครูประไพ
พ23102
ครูเกรียงเดช
ศุกร์
ศ23101
ครูจรินทร
ท23101
ครูสมพร
พ23101
ครูเกรียงเดช
ศ20211
ครูอรรถพล