ตารางเรียนห้อง ม.3/3
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ท23101
ครูสมพร
ศ20211
ครูอรรถพล
อังคาร
ศ23101
ครูจรินทร
พ23102
ครูเกรียงเดช
พ23102
ครูเกรียงเดช
พ23102
ครูเกรียงเดช
พุธ
ท23101
ครูสมพร
พ23101
ครูเกรียงเดช
ท23101
ครูสมพร
พฤหัสบดี
ว23181
ครูประไพ
ก23905
ครูสิริสมัย
ส23165
ครูโชคชัย
พ23102
ครูเกรียงเดช
ศุกร์
ศ20215
ครูสุชาติ
ท23101
ครูสมพร
ศ23101
ครูจรินทร