ตารางเรียนห้อง ม.3/1
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ศ23101
ครูจรินทร
ท23101
ครูสมพร
พ23101
ครูเกรียงเดช
อังคาร
ศ23101
ครูจรินทร
ศ23101
ครูจรินทร
ศ23101
ครูจรินทร
พุธ
ก23905
ครูสิริสมัย
ท23101
ครูสมพร
ศ20211
ครูอรรถพล
ศ20211
ครูอรรถพล
พฤหัสบดี
ว23181
ครูประไพ
พ23102
ครูเกรียงเดช
ส23165
ครูโชคชัย
ท23101
ครูสมพร
ศุกร์
ท23101
ครูสมพร
ศ20215
ครูสุชาติ
ศ23101
ครูจรินทร