ตารางเรียนห้อง ม.2/1
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
ศ22101
ครูทรงพล
ท22101
ครูวัชรี
ส22163
ครูอนุ
อังคาร
พุธ
ศ22101
ครูทรงพล
ง22101
ครูมานะ
ท22101
ครูวัชรี
พฤหัสบดี
ค22201
ครูรุ่งณภา
I20201
ครูสิริสมัย
ศุกร์
ท22101
ครูวัชรี
I20201
ครูสิริสมัย
I20201
ครูสิริสมัย