ตารางเรียนห้อง ม.1/1
 
คาบที่
1
2
พักย่อย
3
4
พักเที่ยง
5
6
7
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.20 - 11.10
11.10 - 12.05
12.05 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.40
14.40 - 15.30
จันทร์
พ21101
ครูวัชรพล
ศ21101
ครูวิษณุ
อังคาร
พ21102
ครูวัชรพล
ศ21101
ครูวิษณุ
ศ21101
ครูวิษณุ
ศ21101
ครูวิษณุ
พุธ
ก21901
ครูสิริสมัย
พฤหัสบดี
ศ20213
ครูอรรถพล
ศ21101
ครูวิษณุ
ศุกร์