นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
      
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน”
      
กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
      
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
      - โครงสร้างของหน่วยงาน
      - ข้อมูลผู้บริหาร
      - อำนาจหน้าที่
      - แผนพัฒนาหน่วยงาน
      - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
      - โครงสร้างของหน่วยงาน
      - ข้อมูลผู้บริหาร
      - อำนาจหน้าที่
      - แผนพัฒนาหน่วยงาน
      - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
      - ข่าวประชาสัมพันธ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      - Q&A
      - Social Network

แผนการดำเนินงาน
      - แผนดำเนินการประจำป
      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน
      - แผนดำเนินการประจำปี
      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการดำเนินงานประจำป
การปฏิบัติงาน
      - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      - มาตรฐานการให้บริการ
      - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      - E-Service
การปฏิบัติงาน
      - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
      - มาตรฐานการให้บริการ
      - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      - E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      - รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำป
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
      - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
      - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำป
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
      - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำป
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำป
      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำป
      - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้