ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางรุ่งนภา โกวิทธนภูวดล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายนิติ ภัทรบูรณ์

 

 

 

 

นางสาววัลลี กล้าพังเทียม

 

 

   


 

 

 


นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th