ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
เอกสารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Download
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Download
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Download
แบบขออนุญาตใช้แผนฯ Download แบบบันทึกการนิเทศแผนฯ Download
แบบบันทึกหลังการใช้แผนแผนฯ Download
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม (การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) Download
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Word) (PDF)
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน Download
แบบฟอร์มผลการเรียน (ปพ.5) Download
แบบวัดผล 1 แบบคำร้องแก้ไขผลการเรียน Download
แบบวัดผล 2 แบบแจ้งผลการแก้ไขผลการเรียน Download
แบบวัดผล 3 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Download
แบบวัดผล 4 แบบประเมินผลการเรียนซ้ำ/เรียนเพิ่มเติม Download
แบบวัดผล 5 แบบแจ้งเวลาเรียน ครั้งที่ 1 Download
แบบวัดผล 6 แบบแจ้งเวลาเรียนครั้งที่ 2 Download
แบบวัดผล 7 แบบขออนุมัติรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Download
แบบวัดผล 8 แบบติดตามนักเรียนก่อนให้ผลการเรียน "ร" Download
แบบวัดผล 9 แบบขออนุมัติผลการเรียน "ร" Download
แบบวัดผล 10 แบบติดตามนักเรียนก่อนให้ผลการเรียน "0" Download
แบบวัดผล 11 แบบขออนุมัติผลการเรียน "0" Download
แบบวัดผล 12 แบบติดตามนักเรียนก่อนให้ผลการประเมิน "ปรับปรุง/มผ" Download
แบบวัดผล 13 แบบขออนุมัติผลการประเมิน "ปรับปรุง/มผ" Download
แบบวัดผล 14 แบบขออนุญาตสอบนอกตาราง Download
แบบวัดผล 15 แบบนำส่งต้นฉบับแบบทดสอบ Download
แบบวัดผล 16 แบบปะหน้ากระดาษคำตอบ Download
แบบวัดผล 17 แบบปะหน้าซองบรรจุแบบทดสอบ Download
แบบวัดผล 18 หนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค Download
แบบวัดผล 19 แบบสอบนอกตาราง - กรณีนักเรียนขาดสอบ Download
แบบวัดผล 20 แบบส่งผลสอบกรณีนักเรียนขาดสอบ Download
แบบวัดผล 21 แบบบัญชี รับ - ส่ง เบิกข้อสอบ Download
แบบวัดผล 22 แบบส่งผลการเรียน (ปพ.5 , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) Download
แบบวัดผล 23 แบบตรวจผลการเรียน (ปพ.5) Download
แบบวัดผล 24 แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้) Download
แบบวัดผล 25 แบบสรุปผลการประเมินผลการเรียน (รายวิชา) Download
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Download
หน้าปก ปพ.5 Download
ผังอาคาร ห้องสอน
แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างการเขียนแผน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
 
 
 

 

 
 
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th