นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

นางสาวจรินทร ศรีวรสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 

นายวิษณุ นวลใหม่

นายทรงพล สายแวว

นายอรรถพล มาสม

 

 

 

 

 

   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ