ประชาสัมพันธ์
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
นายภราดร  พวงประโคน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “Sahapat Admission” ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนติวฟรี ที่ www.sahapatadmission.com นักเรียนติวจบโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตร (Certificate Online) เพื่อนำไปทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในส่วนของ “เกียรติบัตรที่ได้รับ” ด้านการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ระกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นออนไลนคลิกเพื่อดูผลการเรียน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา โดยนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖๙ ในระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีผลการแข่งขัน 36 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 รายการ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
  กิจกรรมอื่นๆ >>
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา " ประวัติตำบลขุนทอง "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจรินทร ศรีวรสาร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูครรชิต ไลยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
"แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูขัตติยา พิมพ์ไธสง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"การพัฒนาแบบฝึกทัษะคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัสนัย กันงาม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter for website
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th