ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

นายภราดร  พวงประโคน
ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทย
รายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโคกสี โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ระหว่างวันที่
27 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.-00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (18 สิงหาคม 2565) ให้นักเรียนหรือตัวแทนแต่ละห้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ตามลิงค์รับสมัคร ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 7-11 เดือนสิงหาคม 2565 เท่านั้น คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบแรก วันที่ 31 มีนาคม 2565)
ติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ในวันที่ 2 เมษายน 2565 รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6
สำหรับนักเรียนที่ยังไม่จบให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน กรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2565 คลิกเพื่อดูประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษารอบสอง
(รอบ 2 วันที่ 8 เมษายน 2565) ติดต่อขอรับวุฒิได้ที่งานทะเบียน วันที่ 18 - 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น
ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถเพื่อเป้าหมายที่สำคัญคือ
"การพัฒนาผู้เรียน" โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 80

ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกเพื่อดูประกาศ
ระกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นออนไลน์ คลิกเพื่อดูผลการเรียน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา โดยนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖๙ ในระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีผลการแข่งขัน 36 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน และ 10 เหรียญทองแดง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 รายการ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
  กิจกรรมอื่นๆ >>
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา " ประวัติตำบลขุนทอง "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจรินทร ศรีวรสาร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูครรชิต ไลยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
"แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูขัตติยา พิมพ์ไธสง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"การพัฒนาแบบฝึกทัษะคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัสนัย กันงาม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
 
จำนวนผู้เข้าชม hit counter for website
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th