นายภราดร  พวงประโคน
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน คติพจน์
เพลงประจำโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นออนไลนคลิกเพื่อดูผลการเรียน

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามที่นักเรียนถนัดและต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้ตนเอง

โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา โดยนายภราดร พวงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๖๙ ในระดับเขตพื้นที่ ซึ่งมีผลการแข่งขัน 36 เหรียญทอง
19 เหรียญเงิน และ
10 เหรียญทองแดง
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 รายการ
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรมอื่นๆ >>
เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ เว็บไซต์เพื่อการศึกษา " ประวัติตำบลขุนทอง "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูจรินทร ศรีวรสาร โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5"
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูครรชิต ไลยนอก โรงเรียนบุญวัฒนา
"แบบฝึกทักษะเสริมสร้างการอ่าน พัฒนาความคิด พินิจวรรณกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูขัตติยา พิมพ์ไธสง โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"การพัฒนาแบบฝึกทัษะคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 "
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูพัสนัย กันงาม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
"หนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่มที่ 1 เรื่อง สุขภาพและสิ่งแวดล้อม"
 ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-ปะคำ ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
044-975228-9 Fax : 044-975227 E-mail : kledlin@mattayom31.go.th, Facebook: www.facebook.com/kledlin
Admin: ครูณัฐชลัดดา ลอยฝน e-mail: natchaladda@kledlin.ac.th
 กิจกรรมของโรงเรียน
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ